Studenter på videreutdannning i kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner (Executive master of Management)

Norsk som andrespråk for voksenopplæringen

Nettstudier - Deltid

STUDIET ER FULLTEGNET!! Videreutdanning i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter læreplan i norsk for voksne innvandrere (jf. integreringslovens kompetansekrav for lærere).

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Nettstudier
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 70
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

STUDIET ER FULLTEGNET!!

Studiet er nettbasert. Per semester (15 stp.) er det 6 nettforelesninger på oppsatte torsdager.

Disse foregår på egnet nettplattform, og studentene må gjerne benytte seg av denne plattformen for gruppearbeid utover fast undervisningstid. De fastsatte nettsamlingene er obligatoriske.

For enkelte  av undervisningsøktene kan det legges opp til asynkron undervisning. Dette innebærer at forelesning legges ut som videofil i forkant og fastsatt undervisningtid brukes til gruppearbeid. 

Eksamensinnlevering og sluttvurdering skjer via nettplattformen Wiseflow.

Oversikt over pensumlitteratur vil foreligge i god tid før semesterstart.

Høst 2024

Alle undervisningsøkter er via Zoom, kl. 9.15–12.00 

Uke Dato
34 22.08
35 29.08
37 12.09
39 26.09
42 17.10
44 31.10

med forbehold om endring

Vår 2025

Alle undervisningsøkter er via Zoom, kl. 9.00–12.00 

Uke Dato
3 16.01
5 30.01
7 13.02
10 06.03
11 13.03
15 10.04

med forbehold om endring

Om utdanningen

Studiet skal gi andrespråksdidaktisk kompetanse for lærere som underviser unge og voksne innlærere i norsk som andrespråk. Studiet vil fokusere på flerspråklighet, sammenlignende språkkunnskap og ulike tilnærminger til voksnes andrespråkslæring og andrespråksdeltakelse i ulike situasjoner. Studiet vil ha en utforskende og forskningsbasert tilnærming til planlegging, gjennomføring og vurdering av andrespråksundervisning. Studiet er oppretta i samarbeid med Kompetanse Norge.

Videreutdanning

For deg som er lærer og  som jobber med voksne innvandrere etter opplæringsloven (f.eks. grunnskole for voksne, vgo for voksne) kan du søke støtte via Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).

Dersom du er lærere som underviser etter integreringsloven og Læreplan i norsk for voksne innvandrere, kan du søke midler via HK-dir. via denne lenken.

Stipend- og vikarordning for lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk – høst 2024/vår 25 

Søker du HK-dir. eller KFK må deres respektive frister overholdes. Lenker oppdateres ved nytt kull

Målgruppe

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter læreplan i norsk for voksne innvandrere. Disse lærerne skal prioriteres ved opptak til studiene.

Tilbudet består av til sammen 30 studiepoeng og er fordelt over to semester (15 + 15).

Faglig innhold

Emne 1:

 • Teorier om språkutvikling og språklæring, mellomspråksteori og analyse av mellomspråk
 • Voksendidaktiske problemstillinger
 • Norsk språkvariasjon og det norske språksamfunnet
 • Språktypologi og norsk i et kontrastivt perspektiv
 • Flerspråklighet på samfunns- og individnivå
 • Lovverk, utdanningspolitikk og læreplaner for minoritetsspråklige elevgrupper (integreringssloven,læreplan i norsk for voksne innvandrere, det felles europeiske rammeverket for språk, språklova)


Emne 2:

 • Grunnleggende lese- og skriveopplæring for voksne
 • Metaspråklig bevissthet i andrespråksopplæring
 • Ordforråd og utvikling av muntlighet og av lese- og skriveferdigheter
 • Sosiokulturelle perspektiver på språk, språkholdninger og språkideologier
 • Transspråking som pedagogisk modell
 • Prinsipper og arbeidsmåter knyttet til arbeidsrettet norskopplæring
 • Kartlegging, vurdering og testing av språklige ferdigheter
 • Arbeid med selvvalgt fordypningsoppgave

Søknad og opptak

Uavhengig om du kvalifiserer for støtte fra KFK og UDIR, eller om du søker midler fra HK-dir, må du på dette tilbudet også sikre deg plass hos USN via søkeknappen. 

På dette studiet praktiserer vi fortløpende opptak av kvalifiserte søkere fram til studiet er fulltegnet.

Legg inn dokumentasjon på at du er lærer og husk å legge ved dokumentasjon på at du jobber i voksenopplæringa. 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 

Opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang. Søkeren må i tillegg dokumentere tilsetting med undervisning etter Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Hvis en søker ikke dekker opptakskravet, kan realkompetansen vurderes for opptak. Det må i de tilfeller dokumenteres minst 120 studiepoeng fra høyere utdanning og minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra arbeid innen norskopplæring, opplæring eller utdanning. Det må også dokumenteres tilsetting med undervisning etter Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Du må ha god kompetanse i skriftlig og muntlig norsk for å ta studiet.

Du må også tilfredsstille dette kravet.

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Nettstudier
Nettbasert
Deltid
Vår 2024