Kontraktsvilkår ved kurs og studier med studieavgift

Følgende vilkår sendes ut ved opptak til studium og gjelder dersom man ikke benytter angreretten.

​1. Forpliktende påmelding til studium

Påmelding til studium er økonomisk bindende fra det tidspunkt angrefristen utløper.

2. Studiestart, samlingsdatoer og varighet

Studiet starter: ...  Se studiets nettside og eventuelt opptaksbrev for mer informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at undervisningstidspunktene kan variere.

3. Betalingsforpliktelser

Semesteravgift: _______________ Forfall: ______________

Studieavgift: ____________ Forfall: ____________

Andre avgifter: ________________ Forfall: ____________

Semesteravgift, studieavgift og andre avgifter forfaller normalt til betaling ved studiets start, evt. delt i flere rater ved studier over flere semester.

4. Universitetet i Sørøst-Norges (USN) ansvar

USN skal gjennomføre undervisningen i samsvar med de planer som på forhånd er forelagt studenten. USN kan likevel foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier det. USN må dokumentere og begrunne hvorfor endringene er nødvendige.

USN forbeholder seg retten til å avlyse studiet som følge av lav påmelding eller av andre årsaker som er utenfor USNs kontroll, slik som bortfall av undervisningsressurser, ødelagte undervisningslokaler eller endrede nasjonale rammebetingelser. I slike tilfeller vil studenten få refundert innbetalte avgifter. Dersom USN avlyser studietilbudet som følge av lav påmelding må varsel om avlysning sendes studenten så tidlig som mulig og senest 2 uker før studiestart.

5. Studentens ansvar

5.1 Avtale og regelverk

Studenten skal sette seg inn i disse kontraktsvilkårene og skolens reglement og forskrifter slik disse til enhver tid fastsettes av USN, og skal følge dette.

5.2 Andre forhold

Kopiering av studiemateriell, dataprogram eller annen informasjon som tilhører USN, eventuelt noen USN har avtale med, må ikke forekomme uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra USN.

Adresseendring må straks meldes skolen skriftlig. Dersom studenten har et spesielt behov for tilrettelegging av undervisningen ber vi om at dette oppgis i forbindelse med opptaket.

6. Studieavbrudd

6.1 Studentens studieavbrudd:

a) Ved avmelding etter angrefristens utløp og frem til to uker før studiestart, må du betale 20% av studieavgiften, begrenset oppad til kr 5 000,-.

b) Ved avmelding senere enn to uker før studiestart, må du betale hele studieavgiften for inneværende semester.

 Ved avbrudd fra studier som strekker seg over flere semestre, er studenten forpliktet til å betale for alle påbegynte semestre.

6.2 Formkrav

Dersom studenten sier fra seg studieplassen skal skriftlig varsel om dette sendes USNs administrative kontaktperson på det aktuelle kurs eller studium.  USN plikter å informere studenten om at henvendelsen er mottatt og blir behandlet uten ugrunnet opphold.

7. Mislighold av kontrakten

7.1 USNs mislighold

Dersom USN misligholder kontrakten ved at den ikke gir det studietilbudet, eventuelt ikke den kvalitet på dette, som studenten har krav på etter kontrakten, har skolen rett til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud. Så fremt ikke forholdet kan utbedres i samsvar med ovennevnte, kan studenten enten kreve prisavslag, eller heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold fra USNs side.

Klage på ovennevnte forhold må sendes USN innen rimelig tid. Eventuelle erstatningskrav følger alminnelige erstatningsrettslige prinsipper som ved forbrukerkjøp.

7.2 Studentens mislighold

Ved mer enn 14 dagers forsinket betaling av studieavgift eller annen kontraktfestet godtgjørelse til USN, skal studenten betale et purregebyr. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter at purring er sendt, vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven av 13.05.88 med forskrift fastsatt i kongelig resolusjon av 14.07.89.

Ved manglende innbetaling av studieavgift vil studenten tape studieretten jfr. forskrift om opptak, studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge § 12.3 d).

Ved vesentlig mislighold av kontrakten fra studentens side, kan USN heve den etter forutgående varsel. Skolen skal gi skriftlig melding om slik heving.