Fremragende sentre

Senterordningen er et virkemiddel for å heve kvaliteten på norsk forskning, høyere utdanning og innovasjon. USN leder ett fremragende senter, og er partner i seks ulike sentre.

Sentre for fremragende utdanning

  • COAST – SFU

USN leder senter for fremragende utdanning innen maritim simulatorbasert læring (COAST).  SFU COAST har en visjon om å bli verdensledende leverandør av simulatortrening for maritim utdanning. COAST har prosjektperiode fra 2020-2024.  Senteret ledes av professor Salman Nazir og koordinator Inger Johanne Lurås.

  • CCSE- SFU

USN er partner i SFU’en Center for Computing in Science Education (CCSE) som ledes av Universitetet i Oslo. CCSE jobber med å gjøre programmering og realistiske problemstillinger til en integrert del av høyere utdanning og skole.  

Ola Marius Lysaker, Svein Linge og Finn Aakre Haugen deltar fra USN.

Senter for forskningsdrevet innovasjon – SFI

  • CIUS  - SFI

USN er partner i Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) som ledes av NTNU. I denne SFI’en jobber akademia og industribedrifter for å utvikle en ny, avansert ultralyd-teknologi. Lars Hoff deltar fra USN.

  • CtrlAQUA - SFI

USN er partner i Centre for Closed-containment Aquaculture (CtrlAQUA) som ledes av Norfirm. SFI’en forsker på akvakultursystemer i lukkede miljøer der målet er å utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre disse systemene til en mer pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi. Yngvar Berg og Frank Karlsen deltar fra USN.

Senter for miljøvennlig energi (FME)

  • HydroCen - FME

USN er partner i Norwegian Research Centre for Hydropower Technology (HydroCen) som ledes av NTNU.

  • MoZEES - FME

USN er partner i Mobility Zero Emission Energy Systems (MoZEES) som ledes av Institutt for energiteknikk. 

  • Bio4Fuels - FME

USN er partner i Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels) av NMBU.

  • HYDROGENi - FME

USN er partner i Hydrogeni.no som ledes av SINTEF .

  •  SecurEL - FME 

USN er partnert i SecurEL (Secure, resilient, and sustainable electricity distribution grids), som ledes av av SINTEF. Senteret har som mål å legge til rette for forskning og innovasjon som bidrar til et sikkert, motstandsdyktig og bærekraftig distribusjonsnett for elektrisitet. 

  • RenewHydro - FME

USN er partner i RenewHydro (Norwegian research center for renewal of hydropower technology), som ledes av NTNU. Senteret tar sikte på å løse utfordringer vannkraftsektoren står overfor i møte med økende krav til fleksibilitet og bærekraft, spesielt med innfasingen av store mengder uregulerbar kraft

Fremragende sentre

Det finnes fire ordninger for fremragende sentre i Norge: 

Senter for fremragende utdanning - SFU
Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. USN leder COAST – SFU.

Senter for forskningsdrevet innovasjon - SFI
Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal styrke innovasjon gjennom et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. 

Senter for miljøvennlig energi - FME
Sentrene for miljøvennlig energi (FME) arbeider med langsiktig forskning som er rettet mot fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. 

Senter for fremragende forskning - SFF
Senter for fremragende forskning skal være nyskapende og ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.