Illustrasjonsbilde

Helsefremmende arbeid – innpass for tannpleiere med videreutdanning

Drammen, Porsgrunn og Vestfold - Deltid

Har du allerede videreutdanning i tannpleie fra USN? Da kan du søke om innpassing av denne videreutdanningen for å oppnå graden Master i samfunn og helse.

 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
Ledig plass, søk nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen, Porsgrunn og Vestfold
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Helsefremmende arbeid – innpass for tannpleiere med videreutdanning
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Søkekode: 5196
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 5
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Innpass

Innpass for videreutdanning i tannpleie ved USN utgjør fra 30-45 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid parallelt med studieprogram Master i samfunn og helse – studieretning helsefremmende arbeid. Det kan avtales raskere gjennomføring. Hvor mange semestre du kommer til å studere avhenger av antall studiepoeng du får innpass for og studieprogresjonen:

 • Ved innpass av 30 studiepoeng er studieløpet på seks semester – deltid
 • Ved innpass av 45 studiepoeng er studieløpet på fem semester – deltid

Studieretningen i helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid handler om forhold som har betydning for helsen for individer, miljø, lokalsamfunn, settinger/arenaer, storsamfunn og politikk. Helsefremmende arbeid er et sektorovergripende, tverrsektorielt og tverrfaglig ansvarsområde og inkluderer alle samfunnssektorer, ikke bare i helsesektoren. Hovedfokuset rettes mot faktorer som fremmer folks helse – salutogenese – og i mindre grad risikofaktorer for sykdom. Sentrale innsatsområder er myndiggjøring (empowerment), utjevning av sosial ulikhet, helsefremmende politikk og helsepedagogikk.

– Studiet har gitt meg en bred forståelse av samfunnet og individet i sammenheng. Det er høyst relevant for det jeg jobber med på så veldig mange måter,

Monica In Farnø. FotoErgoterapeut og seniorrådgiver på NAV hjelpemiddelsentral Buskerud, Monica In Frovik

 

Helsefremmende arbeid innebærer en målrettet innsats for å øke kontrollen over forhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse. I helsefremmende arbeid legges det vekt på den tette forbindelsen mellom arbeid med mennesker og menneskers omgivelser, og arbeidet med utforming av politikk. Det overordnede målet er å ivareta helsefremming innen alle sektorer, blant annet gjennom utjevning av forskjeller i levekår og gjennom stabile og reelle demokratiske prosesser.

I vårt arbeid vektlegger vi utvikling av kompetanse om forhold som fremmer helse på ulike nivåer og sektorer, og helsefremmende politikk. Det rettes et særskilt fokus mot helsefremmende arbeid i settinger som barnehager, skoler, arbeidsplasser, nærmiljøer, lokalsamfunn, kommuner, sykehjem og sykehus. Det praktiske arbeidet og forskningen som gjøres på folkehelse- og arbeidshelsefeltet utgjør en sentral del av studieretningen. Siden helse kan styrkes eller svekkes avhengig av hvordan aktiviteter organiseres og gjennomføres, legges det vekt på betydningen av tverrfaglige og helhetlige tilnærminger. Dette inkluderer kompetanse til å lære av erfaringer og å involvere alle grupper av mennesker som den aktuelle settingen gjelder for. Etter endt utdanning skal du kunne vurdere behovet for helsefremmende arbeid og plassere det i fag- og samfunnspolitiske sammenhenger, og håndtere eventuelle moralske dilemmaer som kan oppstå.

Hvorfor master i samfunn og helse?

Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange og sammensatte, mens kunnskapene innenfor de enkelte profesjonene og disiplinene er begrensede. Innenfor alle politikkområder, særlig innenfor helse-, sosial- og velferdsfeltet, er det et stort behov for tverrfaglig kompetanse til å fremme de kvalitetene ved samfunnet og sosiale fellesskap som styrker folks helse.

 • Kan vi unngå å reprodusere sosial ulikhet?
 • Kan vi skape støttende miljøer og inkluderende samfunn?
 • Hvorfor kommer noen seg etter mange års rusbruk?
 • Hvorfor føler mange seg snakket om, ikke med?
 • Blir vi mer ensomme i en global verden?
 • Hvordan kan profesjonelle jobbe bedre sammen?

Spørsmålene kan tilsynelatende gi entydige svar som kan omsettes i praksis, men nettopp praksis viser at bestemte svar fungerer bare i noen sammenhenger, men ikke i alle. Samfunn og helse er derfor et temaområde det er utfordrende og interessant å jobbe med, både akademisk og i arbeidslivet og samfunnslivet.

Student som studerer master i samfunn og helse

Master i samfunn og helse utvider horisonten!

Fysioterapeut Veronica tar en master i samfunn og helse, en master som som åpner opp og utvider hennes horisont som helsearbeider!

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av samfunn og helse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Fullført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.
 • I tillegg må søkere ha bestått emnet Tannpleierens funksjon i samfunnet fra videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle kvalifiserte fikk plass

Flere av våre tilsvarende studietilbud