Linda Myrvang, etter- og videreutdanningsstudent, praksislærer, Nærsnes kystbarnehage

Master i pedagogikk

Drammen - Heltid

Innsikt i menneskers lærings- og kunnskapsprosesser blir stadig viktigere i vårt samfunn. På dette studiet får du kunnskap og kompetanse innen barnehageledelse, utdanningsledelse eller spesialpedagogisk arbeid.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: Barnehageledelse: 6157. Spesialpedagogikk rettet mot skole og barnehage: 6142. Utdanningsledelse: 6140. Spesialpedagogikk rettet mot andre læringsarenaer og velferdstjenester: 6133.
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Heltidsstudenter har undervisning på dagtid (normalt kl. 9.00-15.00) mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i samlingsukene.

Samlinger høsten 2024: Uke 35, 38, 42 og 46.*
Samlinger våren 2025: 3, 6, 10 og 15.*

Med forbehold om endringer inntil timeplanen publiseres i hhv. medio juni og desember.

Undervisningen i master i pedagogikk er samlingsbasert, og tilbys ikke som nettstudium. Samlingene skjer ved campus Drammen.

Per dags dato har studiet 4 samlingsuker per semester. Samlingene er på dagtid i ukedagene. Hvert emne har normalt to samlingsdager pr. samlingsuke. På heltid er det 16 samlingsdager per semester, på deltid er det 8 samlingsdager per semester. Endelige datoer for samlingene vil bli publisert i slutten av semesteret før undervisningen starter.

Hvorfor velge master i pedagogikk?

Kunne du tenke deg å utvikle barnehager til å bli enda bedre pedagogiske virksomheter? Vil du jobbe med barn og unge som møter utfordrende oppvekstkår, og sørge for at de får en bedre tilpasset opplæring?

Har du kanskje et mål om at du en dag leder en kunnskapsorganisasjon, og bidrar til å heve personalets og elevens læring og utvikling?

Da er master i pedagogikk studiet for deg. Her vil du opparbeide deg innsikt som er avgjørende for å forstå og reflektere rundt lærings- og kunnskapsprosesser hos oss mennesker. Studiet tilbyr fire spesialiseringer som alle hører inn under vitenskapsfeltet pedagogikk.

Hva slags jobb får du?

Avhengig av hvilken spesialisering du velger, kan du etter fullført studium jobbe som blant annet pedagogisk-psykologisk rådgiver, skoleleder og rektor. Utdanningen gjør deg også kvalifisert til å jobbe i leder- og utviklingsstillinger i barnehagesektoren, som spesialpedagog, leder av spesialpedagogisk team, høgskolelektor eller forsker.

Kontakt med arbeidslivet

Gjennom feltarbeid knyttet til din spesialisering vil du ha kontakt med relevante fagpersoner og kulturer i praksisfeltet. I arbeidet med masteroppgaven skal du samle inn data om et tema innenfor din spesialisering i aktuelle fagmiljøer. I tillegg til forskere tilsatt ved universitetet, vil du også møte interessante gjesteforelesere fra praksisfeltet.

Dette lærer du på master i pedagogikk

Studiet består av tre deler:

 • Del 1 har ett felles studieemne for alle studenter.
 • Del 2 har fire spesialiseringsemner i henholdsvis barnehageledelse, spesialpedagogikk (to retninger) eller utdanningsledelse.
 • Del 3 har et felles studieemne med vitenskapsteori, forskningsmetode med utforming av forskningsplan, og en valgfri del med prosjektplan og masteroppgave. Den avsluttende individuelle oppgaven er på 30 studiepoeng.

Studiet tilbyr fire spesialiseringer som hører inn under vitenskapsfeltet pedagogikk:

 • Spesialiseringen i barnehageledelse og barnehageutvikling gir inngående kunnskap i temaer knyttet til barnehageutvikling, pedagogisk ledelse og helhetlig pedagogikk i barnehage. Spesialiseringen er rettet mot deg som ønsker kompetanse på masternivå og arbeider som barnehagelærer, pedagogisk leder, styrer, eier eller har annen pedagogisk bakgrunn og er interessert i barnehagefeltet. Spesialiseringen gir fordypning i utviklings- og endringsprosesser, pedagogisk ledelse av barnegrupper og personale, og barnehagepedagogikk med søkelys på barns lek og inkluderende fellesskap. Gjennom studiet får du erfaringer med å systematisere, vurdere og analysere kunnskap, og ny kunnskap om å utvikle og lede i lys av barnehagens mandat og endringer i samfunnet. 

  Spesialiseringen åpner opp for ulike karriereveier i feltet og gir relevant kompetanse for stillinger på ulike ledernivå i barnehagefeltet. Utdanningen kvalifiserer også for stillinger i andre organisasjoner som krever pedagogisk masterutdanning, deriblant undervisningsstilling i barnehagelærerutdanningen. Studiet kan også kvalifisere deg for andre typer arbeid innenfor barnehagesektoren som arbeid i offentlig forvaltning, medie- og organisasjonsvirksomhet og forsknings- og utviklingsarbeid.  

 • Spesialiseringen i spesialpedagogikk rettet mot skole og barnehage gir kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og inkludering. Spesialiseringen retter fokus på individ- og systemnivå i barnehage og skole. Du vil tilegne deg en videre og dypere innsikt i overordnede perspektiver på spesialpedagogisk arbeid og hvordan dette kan praktiseres i møte med barn og elever. Samspills- og atferdsproblemer i barnehage og skole blir også vektlagt. Spesialiseringen retter seg i hovedsak mot deg som har lærerutdanning for skole eller barnehage.

 • Spesialiseringen i utdanningsledelse fokuserer på pedagogisk ledelse i barnehagen og skolen som lærende organisasjoner. Gjennom studiet systematiseres kunnskap og erfaringer for å vurdere, analysere, utvikle og lede i lys av barnehager og skolers mandat og rolle i samfunnet. Forskningsbasert kunnskap knyttes nært til ledererfaring og praksis. Studiet vektlegger forståelse for forholdet mellom utdanningsreformer og daglig praksis i ledelse av personalets, barns og elevers læring og utvikling. Utdanningen retter seg mot barnehagelærere, lærere og ledere i utdanningssektoren og andre som søker kunnskap om eller som ønsker å kvalifisere seg for å lede kunnskapsorganisasjoner. Utdanningens kunnskap knyttes nært til studentenes erfaring og er et viktig grunnlag for videre lederutvikling. I spesialiseringen vektlegges utvikling av kunnskap gjennom arbeid med relevante forskningsoppgaver, hvor du tar i bruk egne erfaringer fra barnehage, skole, kommune eller andre relevante arenaer.

 • Spesialiseringen i spesialpedagogikk rettet mot andre læringsarenaer og velferdstjenester. Spesialiseringen legger vekt på å forstå barn og unges oppvekstkår og de utfordringene de har i hverdagen. Du får innsikt i metoder og arbeidsmåter med vekt på mestring, medvirkning, anerkjennende kommunikasjons- og relasjonskompetanse i møte med barn, unge og voksne med spesielle utfordringer, eller som opplever ulike former for barrierer. Spesialiseringen retter seg i hovedsak mot deg som har bachelorutdanning i pedagogikk/spesialpedagogikk.

Videre utdanning

Etter fullført mastergrad kan studenter med gode karakterer og ambisjoner om en forskerkarriere søke en relevant stipendiatstilling og starte på en ph.d.-utdanning.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av pedagogikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Fullført og bestått lærer- eller barnehagelærerutdanning.  
 • For søkere med annen bachelor-/cand.mag. utdanning kreves fordypning i pedagogikk av minst 80 studiepoengs omfang.
 • Ved opptak til spesialiseringen i spesialpedagogikk rettet mot andre læringsarenaer og velferdstjenester godkjennes i tillegg søkere med treårig godkjent barnevernspedagogutdanning, vernepleierutdanning, sosionomutdanning, politiutdanning og bachelorutdanning i psykologi.

For alle søkerne kreves også:

 • For opptak kreves karaktersnitt C eller bedre.
   

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. Utenlandsk lærerutdanning må være godkjent av NOKUT/UDIR som viser at du er kvalifisert til å bli ansatt som lærer i norsk grunnopplæring.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Poenggrenser ved forrige opptak:

6157 barnehageledelse: Alle. 6142 spesialpedagogikk: 36,11 poeng. 6140 utdanningsledelse: Alle. 6133 spesialpedagogikk rettet mot andre læringsarenaer og velferdstjenester: 31,11 poeng.

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024