Celina Hristov tar en master i samfunnsanalyse

Master i samfunnsanalyse

Dette studiet gjør deg i stand til å analysere komplekse samfunnsforhold. Du lærer mer om hvordan globalisering, sosiale nettverk, økonomi og endringer i organisasjoner preger næringslivet og offentlig sektor. Denne kunnskapen vil hjelpe deg å forstå og skape endringer i det norske samfunnet.

Hvilken studieretning ønsker du å ta?

Vi tilbyr et heltidsstudium og et deltidsstudium.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Deltid
Høst 2024

Hvorfor ta master i samfunnsanalyse?

Master i samfunnsanalyse er for deg som har en bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning i samfunnsvitenskapelige emner. Utdanningen er relevant for en rekke yrker i offentlig, privat og frivillig sektor hvor det er behov for samfunnsanalytisk kompetanse. Du lærer å bruke samfunnsvitenskapelige teorier og metoder for å analysere både samfunnsendringer og problemstillinger fra arbeidslivet.

Den økonomiske utviklingen er tett knyttet til samfunnsforhold som politikk og lovverk, teknologi, organisering, kultur og hvordan mennesker kommuniserer og tenker. Du får kunnskap om hvordan samfunnet og økonomien påvirker hverandre på ulike måter.

 • Hvordan utøver myndighetene regulering og kontroll?
 • Hvordan påvirker tillit og nettverk markeder og arbeidsforhold?
 • Hvordan organiseres og ledes virksomheter?
 • Hvorfor er arbeidsmarkedet viktig for å opprettholde velferdsstaten?
 • Hvordan påvirker økonomisk globalisering norsk arbeidsliv?
 • Hvorfor blir samfunnet mer polarisert?
 • Hvordan påvirker internett og sosiale medier informasjonsspredning?
 • Hvordan påvirker teknologien samfunnsutviklingen, arbeidslivet og individet?
 • Hvordan påvirker politiske, ideologiske og organisatoriske endringer rammevilkårene for yrkesutøvelse?

Det beste med jobben er når jeg kan bidra til ny kunnskap og når denne kunnskapen kan gjøre Nav bedre!

Tor Erik NybergTor Erik Nyberg, seniorrådgiver i Nav

Hva slags jobb får du?

Mange virksomheter i ulike sektorer og yrker har behov for samfunnsanalytisk kompetanse. De vanligste arbeidsoppgavene er knyttet til utredning, analyse, saksbehandling, forskning og undervisning. Slike arbeidsoppgaver har tradisjonelt vært knyttet til offentlig forvaltning og utdanningssektoren, men studenter med masterutdanning i samfunnsvitenskap jobber i økende grad i privat sektor. Utdanningen er i tillegg relevant for jobber innenfor mediebransjen, kunnskapsformidling, kommunikasjonsrådgivning, konsulentvirksomhet, organisasjonsutvikling og ledelse.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Master i samfunnsanalyse har tette koblinger og stor relevans for arbeidslivet. I løpet av studiet arrangeres det møter med representanter fra arbeidslivet utenfor universitetet. I arbeidet med masteroppgaven vil du få tilbud om å jobbe med problemstillinger enten i tilknytning til pågående forskningsprosjekter eller problemstillinger fra eksterne virksomheter.

Etter du er tatt opp som student ved Master i samfunnsanalyse, kan du få tilbud om Master i samfunnsanalyse med praksis.

USN Handelshøyskolen har samarbeidsavtaler med private- og offentlige virksomheter, som lyser ut stillinger for ansettelse i 50% lønnet stilling i ett eller to år. Det er et begrenset antall slike deltidsstillinger, som studentene kan få tilbud om etter egen søknad. Dersom du får en slik stilling, vil masteroppgaven tematisk knyttes til arbeidsoppgavene i virksomheten du jobber i.

I dette studieløpet, vil første del av studiet bestå av obligatoriske emner i metode, og tematiske kjerneemner som du tar som vanlig student. Resten av studiet tar du som deltidsstudent og deltidsansatt.

Studieløpet med praksis er ikke et eget studieprogram, men et tilbud til studenter som allerede har studieplass ved Master i samfunnsanalyse.

Du kan velge et praksisemne (internship) som valgemne. Dette gir deg konkret yrkeserfaring i en offentlig, privat eller frivillig virksomhet.

 • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiet.

Dette lærer du på master i samfunnsanalyse

Master i samfunnsanalyse gir deg:

 • innsikt i sentrale endringsprosesser i samfunnet, for eksempel globalisering, teknologisk utvikling, offentlig styring, innovasjon, organisasjonsutvikling og velferdssamfunnets utfordringer.
   
 • kompetanse til å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser og analyser, og formidle resultater.
   
 • evne til å identifisere arbeidslivsrelaterte utfordringer, og sette problemene inn i en større samfunnssammenheng.
   
 • spesialisert innsikt i utvalgte temaer.

I første del av studiet lærer du samfunnsvitenskapelige tenkemåter og teorier i tilknytning til tematiske emner, og kvalitative og kvantitative metoder, forskningsdesign og datastrategi. Videre velger du mellom ulike spesialiseringsemner før du skriver masteroppgave.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av samfunnsanalyse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.