info
Studenter i operasjonssalen på campus Vestfold

Master i operasjonssykepleie

Som operasjonssykepleier blir du en viktig del av arbeidet i operasjonsavdelingen. Vår master kvalifiserer deg til å ivareta pasienter under kirurgiske inngrep, fra de nyfødte til de aller eldste pasientene.

Velg studieretning

Er du allerede operasjonssykepleier, men mangler mastergraden, kan du søke innpass.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Deltid
Høst 2024

Hvorfor velge master i operasjonssykepleie?

Det er et stort behov for operasjonssykepleiere i Norge.

En operasjonssykepleier skal ivareta kvalitet og pasientsikkerhet i forbindelse med et kirurgisk inngrep til pasienter i alle aldre. Som operasjonssykepleier må du kunne foreta en kyndig vurdering av pasientens situasjon, og du vil ha en sentral funksjon i det infeksjonsprofylaktiske arbeidet i operasjonsavdelingen.

Operasjonssykepleie er et kunnskapsbasert fag hvor omsorg for pasienten står i fokus gjennom ivaretakelse av helsefremmende, forebyggende, behandlende og lindrende funksjoner. Operasjonssykepleie utøves gjennom to selvstendige roller som er komplementære og gjensidig avhengig av hverandre:

  • Den koordinerende operasjonssykepleieren har ansvar for ivaretakelse av pasientene gjennom forebygging av komplikasjoner som infeksjoner, utilsiktet nedkjøling og leiringsskader, i tillegg til organisering og koordinering av operasjonssykepleiernes arbeids- og funksjonsområde.
  • Den sterilt utøvende operasjonssykepleieren har hovedansvar for å ivareta pasienten i det sterile området gjennom infeksjonsprofylaktisk arbeid, kirurgisk assistanse og instrumenthåndtering.
 

Operasjonssykepleie

Operasjonssykepleie er et spennende yrke med store muligheter

Operasjonssykepleieren utgjør en viktig og selvstendig brikke i det kirurgiske teamet med sin allsidige kompetanse, mener førstelektor ved USN, Anne Lind Jølstad.

Hva slags jobb får du?

Med en master i operasjonssykepleie  kan du jobbe klinisk i operasjonsavdeling, dagkirurgisk enhet, kirurgisk poliklinikk, akuttmottak, skadestue og legevakt, sterilsentral og i katastrofeteam, samt i private klinikker, humanitært arbeid, beredskapstjeneste og offshorevirksomhet.

Operasjonssykepleiere arbeider selvstendig og i nært samarbeid med kirurg, anestesisykepleier og anestesilege og eventuelt annet helsepersonell.

Nærhet til arbeidslivet

Studiet bidrar til å øke teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen operasjonssykepleie. Vi legger grunnlag for en kritisk reflektert innstilling og anvendelse av relevant forskning både i direkte pasientkontakt, undervisning og i forsknings- og fagutviklingsarbeid. Masteroppgaven skal knyttes tett opp til relevante kliniske problemstillinger.

Studiet har en klar klinisk profil der målet er at du skal utvikle kvalifikasjoner som funksjonsdyktig operasjonssykepleier. For å oppnå dette vil en stor del av studiet være der profesjonen utøves, det vil si i direkte kontakt med pasienter og pårørende. USN har gode praksissteder og vi har tett samarbeid med praksisstedene.

Studiet tilbyr kliniske studieplasser regionalt, og studentene fordeles etter helseforetakenes kapasitet med tanke på gode læringsrammer, praksisplasser, studentenes arbeidstilknytning og bosted.

Videre utdanningsmuligheter

Master i operasjonssykepleie gir grunnlag for videre akademisk karriere, og kvalifiserer til opptak til forskerutdanning (ph.d.). Ved USN tilbyr vi for eksempel en doktorgrad i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Med denne mastergraden er det kun mulig med kortere mobilitetsopphold i utlandet, hos utvalgte partnere. Ta kontakt med din programkoordinator for detaljer rundt dette.