info
 Jenny Alvén Frølich er masterstudent i klinisk helsearbeid, studieretning Geriatrisk helsearbeid

Master i klinisk helsearbeid

Vil du heve din helsefaglige kompetanse? Vi tilbyr i 2024 en tverrfaglig studieretning: Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester.

Studieretninger

Høsten 2024 kan du ta studieretningen med fordypning i "Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester". De andre studieretningene (Geriatrisk helsearbeid, Sammensatte helsetjenester og Stråling i diagnostikk og behandling) tilbys ikke høsten 2024.

Masterstudiet tilbys som deltidstudier over 8 semester, men det er mulig å forsere og ta studiet over kortere tid. Du kan søke opptak rett etter fullførte bachelorstudier.

Dette er klinisk helsearbeid

Masterstudiet i klinisk helsearbeid utdanner helsearbeidere som ønsker en faglig fordypning og vil heve sin kompetanse innen helsearbeid rettet mot digitalisering og innovasjon.

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

  • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter eller brukere
  • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid i eget fagfelt og ved egen arbeidsplass
  • Fremme kunnskapsutvikling i eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise eller veilede, og bidra inn i forskningsprosjekter
  • Iverksette nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter

Masterstudiet er bygget opp av tre typer emner: obligatoriske fellesemner, obligatoriske studieretningsemner og valgemner.

  • fellesemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng
  • studieretningsemner utgjør 45 studiepoeng
  • valgemner utgjør 15 studiepoeng
  • masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng

Helseteknologi

Christine vil forstå hvordan helseteknologi kan gi bedre tjenester

Christine Rygg tar master i klinisk helsearbeid med fordypning i digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester.

Studie- og arbeidsformer

Studie- og arbeidsformene er samlinger med ressursforelesninger, seminarer og gruppe- og prosjektarbeid. Hovedvekten ligger på selvstudier. Mellom samlingene jobber studentene med litteratur, arbeidskrav, prosjekt- eller studieoppgaver, med mulighet for veiledning.

Informasjon og kommunikasjon rundt studiet skjer på læringsplattformen Canvas, og det forutsettes at studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT.

Du som velger å ta mastergradsstudiet kan være i jobb mellom samlingene. Kliniske erfaringer er grunnlaget for refleksjon og faglige diskusjoner i løpet av masterstudiet, der det faglige utbyttet kan bringes tilbake til arbeidsplassen din.

Deltids- og heltidsløp

Masterstudiet tilbys som deltidstudier over 8 semester (4 år). Det er også mulig å forsere, og ta studiet over kortere tid enn 8 semester. Forsering må avtales i samråd med fakultetet og studieveileder etter at man har fått opptak til studiet.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av klinisk helsearbeid i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.